Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Пільги та компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці

Згідно зі ст.13  Закону  України  “Про пенсійне забезпечення” пенсії за віком на пільгових умовах призначаються працівникам, зайнятим повний робочий день на роботах з шкідливими та важкими, особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, за  Списком  № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету  Міністрів  України   від 16.01.03, і за результатами атестації робочих місць.

Постановою  Кабінету Міністрів України від 01.08.92  №442 затверджено  Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, установі та організації в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Порядок надання додаткових відпусток за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Законом  України  “Про відпустки”  ст.7 встановлено, що щорічна додаткова

відпустка за роботу в шкідливих і важких умовах праці надається працівникам за  Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від 17.11.97   № 1290 (в редакції постанови  Кабінету Міністрів  України від 13.05.03  №679 із змінами за постановою Кабінету  Міністрів України від 16.12.04  №1674 ) і за результатами атестації робочих місць.

Цим  Списком зазначена максимальна тривалість додаткової відпустки, тобто та, яка гарантована  Законом. У випадках, коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації робочих місць перевищує максимальну тривалість, зазначену у  Списку, відпустка може бути продовжена на кількість днів цієї різниці за рахунок власних коштів підприємств. Однак, якщо економічне становище підприємства не дозволяє це зробити, то таке продовження не відбудеться.

Додаткова відпустка надається працівнику коли він фактично був зайнятий на роботах у шкідливих і важких умовах праці не менше половини тривалості робочого дня, тобто пропорційно фактично відпрацьованому часу. Якщо результати атестації конкретного робочого місця свідчать про те, що умови праці не належать до шкідливих, право на додаткову відпустку за  Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці не настає.

Порядок надання доплат до тарифної ставки (окладу) за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Порядок доплат за роботу в шкідливих і важких умовах праці і методику розрахунків конкретних їх розмірів установлено постановою  Держкомпраці  СРСР  і  Секретаріату  ВЦРПС  “Про затвердження  Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків робіт, за якими можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці”  від 03.10.86  №387/22-78.

Доплати за умови праці встановлюють на робочих місцях, на яких виконуються роботи, передбачені галузевим переліком робіт, у відсотках до тарифної ставки  (окладу): на роботах у шкідливих і важких умовах праці – 4 ,8, 12,  а на роботах в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці – 16, 20, 24%.  і за результатами атестації робочих місць.

Порядок встановлення скороченої тривалості робочого тижня за роботу в шкідливих умовах праці.

Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці, передбачених в Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 21.02.02 №163 і за результатами атестації робочих місць.

Порядок видачі  молока робітникам, зайнятим у шкідливих умовах праці.

Нормативним документом для видачі молока є постанова  Державного комітету  СРСР з праці та соціальних питань Президії  ВЦРПС від 16.12.87  №731/П-13  “О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на роботах с вредными условиями труда” на підставі  Переліку хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати молоко або інших рівноцінних харчових продуктів, у разі перевищення гранично допустимих концентрацій цих речовин на робочому місці.

Молоко видається по 0,5 л за зміну незалежно від її тривалості в дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних з їх виробництвом або застосуванням, і за результатами атестації робочих місць у порядку, затвердженому  постановою  Кабінету Міністрів  України  від 01.08.92  №442.