Decrease Size Reset font to default Increase Size

Головне меню

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Миколаївська ОДА

ГУДС

МОЦСЗН

ТДІЗПП

Соціальний діалог, колдоговірна робота

Закон України "Про колективні договори і угоди"

Постанова КМУ від 13 лютого 2013р. №115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів"

 

Колективний договір є локальним нормативним актом, який у відповідності з чинним законодавством України регулює на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності  виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, забезпечує соціально-правовий захист працівників, узгоджує інтереси працівників і роботодавців.

Згідно з ч. 1 ст, 11 КЗпПУ колективний договір укладається на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

Найманий працівник – це фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації, у їх об’єднаннях або у фізичних осіб, що використовують найману працю.

Метою укладання колективного договору є узгодження інтересів колективу працівників, з одного боку, і власника – з іншого.

При розгляді трудових спорів відповідні органи застосовують нормативні умови колективних договорів, що не суперечать законодавству, поряд з нормами законів і підзаконних актів.

До категорії нормативних умов колективних договорів відносяться тарифні ставки, посадові оклади, розміри та умови доплат і надбавок до заробітної плати, розміри та умови виплати премій тощо.

Колективний договір укладається з дотриманням норм чинного законодавства та норм, встановлених Генеральною, галузевою, регіональною Угодами як мінімальними гарантіями.

Відповідно до частини третьої ст.13 КЗпПУ і ст. 7 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально побутові пільги.

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників , є не дійсними (ст. 16 КЗпПУ).

Укладання трудових договорів

Мають місце випадки, коли фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, керівники підприємств різних форм власності, що використовують найману працю, приймають на роботу (в тому числі - тимчасову, сезонну) працівників без належного оформлення трудових відносин.

Для працівників не легалізовані трудові відносини призводять до :
-    втрати трудового стажу  при розрахунку розміру пенсії;
-    відсутності внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників у разі настання страхових випадків.

Не оформлені належним чином працівники втрачають право на:
-    отримання гарантованої державою відпустки;
-    своєчасно та не нижче мінімальних гарантій в оплаті праці заробітної плати;
-    здорові, безпечні умови праці.

Через відсутність підтверджуючих документів про виконану роботу в разі трудового спору з роботодавцем неоформлені належним чином працівники   не в змозі підтвердити свої права в судовому порядку. З цього приводу наявні звернення громадян до органів виконавчої влади з проханням допомогти у скрутній ситуації, пов'язаній із затримкою виплати заробітної плати чи відмовою у виплаті заробітної плати, виплатами допомоги при травмуванні  у разі нещасного випадку на виробництві та з інших питань, пов'язаних з захистом своїх конституційних прав.

З метою правової захищеності найманих працівників, зокрема тих які працюють у фізичних осіб, та спрощення системи укладання трудових відносин, наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.01 №260 затверджено форму трудового договору між працівником і фізичною особою та порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою.
Відповідно до встановленого порядку  трудовий договір повинен бути зареєстрований фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівників до роботи.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Заробітна плата підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок громадян. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районними (міськими) судами.

Трудовий договір складається у трьох  примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий – у Працівника, третій – у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

Відповідно до постанови КМУ від 29 жовтня 2009 р. N1168 «Деякі питання застосування законодавства   про працю фізичною особою, яка використовує найману працю»  фізична особа  зобов'язана  вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору  протягом  трьох робочих  днів з дня його надходження,  про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації,  а також  повернути  трудову  книжку  із записом про прийняття на роботу.

У   разі  розірвання  трудового  договору  за  ініціативою фізичної особи у випадках,  визначених Кодексом законів про  працю України, така особа зобов'язана письмово повідомити про свій  намір  працівникові   та   у   визначені   строки   провести передбачений законодавством розрахунок.